boost4shoes

O projekcie

Scroll to content

Kontekst

Kryzys finansowy stawia większe wyzwania dla sektora obuwniczego

Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora obuwniczego odgrywają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego w Europie. Jednak, dlatego, że sektor ten poważnie ucierpiał na kryzysie finansowym, z którego jeszcze się nie podniósł, teraz musi zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. Od 2006 roku, liczba firm znacznie spadła, utracono 35 000 miejsc pracy oraz tym samym zmniejszył się obrót firm sektora. Negatywny wpływ na sektor ma również import w połączeniu z dodatkową presją ze strony gospodarek o niskich płacach.

Założenia i Korzyści

Rosnąca świadomość technologii e-handlu

Wykorzystaj Internet, jako kanał sprzedaży do zwiększenia przychodów ze sprzedaży transgranicznej, zarówno w UE, jak i poza nią. Przyczyni się to do poprawy wyników eksportowych sektora, korzystnie wpływając na wyniki UE. Dotyczy to wprowadzenie zmian do strategii sprzedażowej oraz marketingowej, a także wprowadzenie zmian do struktur organizacyjnych i zwiększenie wiedzy z zakresu technologii e-handlu.

Zachęcanie MŚP sektora obuwniczego do wdrażania strategii e-handlu

BOOST4Shoes zapewni niezbędne szkolenia oraz narzędzia dla personelu MŚP sektora obuwniczego z siedmiu (7) krajów: Wielkiej Brytanii, Cypru, Portugalii, Grecji, Rumunii, POLSKI i Niemiec, aby móc wdrożyć kluczowe procesy związane z e-handlem (zamawianie, dostawy, płatności, komunikację, usługi, promocję), co przyczyni się do zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów w firmie. 

Trafienie do dużej grupy interesariuszy

Szkolenia oraz narzędzia są przede wszystkim skierowane do personelu MŚP z sektora obuwniczego, ale przydatne będą również dla osób pośrednich, takich jak dostawców szkoleń zawodowych, izb handlowych, przedstawicieli przemysłu obuwniczego, firm IT, trenerów e-handlu lub marketingu cyfrowego, czy młodych osób, którzy chcą nabyć dodatkowe umiejętności, aby pomóc im w zdobyciu pracy lub mobilności.

Innowacja

Promowanie otwartych i innowacyjnych praktyk oraz narzędzi i programów szkoleniowych

W projekcie powstaną następujące rezultaty: 

  1. Kurs szkoleniowy ECVET (określony jak wynik nauczania) obejmować będzie treści szkoleniowe dla specjalistów z branży obuwniczej, który z złożenia będzie ich wspierać w nabywaniu umiejętności i kompetencji, aby mogli się stać „Menedżerami sprzedaży online.” Moduły szkoleniowe będą powiązane z profilem Menadżera Sprzedaży Online;
  2. Wirtualny przewodnik strategii sprzedażowych: dużą innowacją projektu jest zaprojektowanie i opracowanie interaktywnego narzędzia w celu zaproponowania spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, po wcześniejszym sprawdzeniu posiadanej wiedzy na temat transgranicznej sprzedaży online, a następnie dopasowanie indywidualnych strategii. Interaktywna postać „dżina” poprowadzi użytkownika ścieżką wyboru aktywności, które użytkownik wykona we własnym czasie i tempie;
  3. Internetowe środowisko świadczenia usług szkoleniowych wspierane przez Środowisko Społeczno-Edukacyjno-Motywacyjne;
  4. Warsztaty w 6 krajach (Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rumunii, Grecji, Polsce, Niemczech i na Cyprze) zostaną zorganizowane szczególnie dla młodych osób, z zamiarem wyposażenia ich w niezbędne umiejętności i kompetencje do wdrożenia czynności związanych z procesami e-handlu;
  5. Wirtualne środowisko Akademii Boost4Shoes, dostarczające niezbędne zasoby do wspierania personelu MŚP z sektora obuwniczego, trenerów zawodowych, izb handlowych oraz innych interesariuszy, którzy będą korzystać z rezultatów projektu, również po okresie finansowania.